Kvalita a kontrola

Nejnovější informace

Kontrola kvality

Naší společnosti velmi záleží na tom, aby pohonné hmoty na svých čerpacích stanicích dodávala v nejlepší kvalitě a ke spokojenosti zákazníků. Primární kontrola probíhá přímo na terminálu vlastníkem nebo provozovatelem skladu. Vzorky se odebírají každý den. Dodací list ke zboží je současně i certifikátem kvality.
 
Kromě toho jsou pohonné hmoty v každé zemi i pod státním dohledem, jehož objektivita je zajištěna režimem namátkových kontrol.
 
Namátkové odběry vzorků provádí rovněž sama společnost LUKOIL na vlastní náklady a vlastními silami. Vzorky posílá do certifikované laboratoře.
 

Zajištění kvality

Společnost LUKOIL odebírá pohonné hmoty pouze z prověřených skladů a od prověřených dodavatelů, jimiž jsou nadnárodní petrochemické společnosti a místní rafinérie. Objeví-li se ve skladu problém s kvalitou, byť třeba i potenciální, LUKOIL je okamžitě informován.
 
Při přepravě zboží na čerpací stanice spolupracuje LUKOIL výhradně se zavedenými přepravními firmami, které dlouhodobě osvědčují svou profesionalitu, poskytují požadované reference a dokladují management kvality (ISO).
 
Kontaminaci produktu je zamezeno tak, že přepravci musí v maximální míře dodržovat nakládku vždy shodného produktu do komor cisterny (BA95 po BA95, nafta po naftě).
 
Při dodávce pohonných hmot musí zaměstnanci čerpacích stanic LUKOILu i přepravci dodržovat postup stanovený společností LUKOIL, v němž jsou jasně stanoveny kroky pro správné stočení do nádrže, aby nemohlo dojít k smíchání produktu nebo jeho úniku z cisterny.
 
LUKOIL využívá nejmodernější elektronické systémy v podzemních nádržích pro detekci vody. Standard je 0% vody v palivu.
 
Na čerpacích stanicích LUKOILu jsou splněny všechny požadavky na jejich technické vybavení.
 
LUKOIL dodržuje všechny zákonné lhůty na údržbu čerpacích stanic – zejména pokud jde o čištění a odkalování nádrží.
 
Samozřejmostí je i dodržování zákonných požadavků na kvalitu paliv v závislosti na různých ročních dobách (letní/zimní/přechodová kvalita).
 
Dojde-li mimořádně k porušení kvality nebo jen k podezření na její porušení, postupuje LUKOIL podle předem nastavených pravidel. Prvním krokem je zastavení prodeje paliva až do vyšetření události, případně do výměny obsahu nádrže.


Jak rozliší kvalitu pohonných hmot LUKOIL a jak zákazník

LUKOIL prodává pouze bezvadné zboží.  Stoprocentní dodržení kvality je jednou ze základních priorit společnosti a nezbytným předpokladem jejího úspěchu na trhu.
Zákazník je o normách produktu informován na stojanu (podle zákona o PHM). Splnění norem si může případně ověřit na čerpací stanici, kde jsou doklady ke každé dodávce archivovány k nahlédnutí.
 

Kde se bere nafta nebo benzín, na který jezdíte

Pro Českou republiku, Polsko a Slovensko odebírá LUKOIL pohonné hmoty z terminálů, které patří místním rafineriím. V Maďarsku kromě dodávek od třetích stran prodává LUKOIL na čerpacích stanicích i produkt z vlastních zdrojů – v posledních letech výrazně zmodernizované rumunské rafinerie PETROTEL. Lodní přepravou po Dunaji jej dopravuje do vlastního skladu Dunafolvár a z něho jej distribuuje na své čerpací stanice.